Indlæser

Børneopsparing


Jeg får jævnligt stillet spørgsmål om børneopsparing – er det en god idé, eller tager kommunen det hele, når den unge bliver 18 år? Hvordan med opsparingen, hvis barnet bliver pensionist? Bør man overveje værgemål?


Artiklen er fra december 2019.

 

Personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er jo meget forskelligt fungerende, og derfor vil der også være stor forskel på, hvad de har brug for, når de bliver 18 år, herunder hvilken form for forsørgelse, de kan være berettiget til.

Pension:

Pensionsloven blev ændret 1.1.2013, så det som hovedregel kun er personer over 40 år, som kan få tilkendt førtidspension.

Dog kan pension tilkendes personer fra det 18. år, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat, og det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Her vil der typisk være tale om unge med komplekse vanskeligheder, f. eks. mental retardering og andre vanskeligheder.

Pensionen er uafhængig af evt. formue, dog kan en formue have betydning for evt. tillæg, ligesom en større renteindtægt kan påvirke pensionen.

Nogle unge med ASF vil opfylde disse betingelser og få tilkendt pension.

Kontanthjælp/uddannelseshjælp:

Kontanthjælpen til under 30-årige er som hovedregel afskaffet pr. 1.1.2014 og i stedet vil unge få uddannelseshjælp, der svarer til SU.

For begge ydelser er betingelserne, at

- at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, f.eks. i form af sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør,

- at ændringerne bevirker, at ansøgeren ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, og

- at behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser.

Kommunen skal se bort fra en formue på ca.10.000,- kr. og kan se bort fra en formue, der er nødvendig af hensyn til senere bolig eller uddannelse.

Der står i Aktivlovens vejledning nr. 39 af 05/03 1998 punkt 75 om børneopsparing, at kommunen i hvert enkelt tilfælde skal vurdere, om der er grundlag for at se bort fra en sådan formålsbestemt formue og hvor meget.

Det betyder, at den unge - afhængig af børneopsparingens størrelse og kommunens vurdering - først skal bruge en del af sin formue, inden pågældende kan få kontanthjælp/uddannelseshjælp.

Siden 1.1.2014 har en lovændring betydet, at en ung, som modtager uddannelseshjælp på et STU-forløb, ikke skal formuevurderes – dog kun i de 3 år, uddannelsen er i gang.

Fælles for pension (tilkendt efter 1.1.2003) og kontanthjælp/uddannelseshjælp:

Pension og kontanthjælp er en forsørgelsesydelse, men herudover kan den unge i nogle tilfælde være berettiget til andre former for støtte – f. eks. merudgiftsydelse efter Lov om social service § 100, pædagogisk støtte efter § 85, ledsagelse efter § 97 samt mentor, revalideringsmæssig bistand og andre arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, som er indkomst- og formueuafhængige.

Værgemål:

Værgemål kan tildeles en person, hvis vedkommende ikke er i stand til at varetage sine anliggender – enten i økonomisk og/eller personligt henseende. Der er ikke så mange personer, som kommer under værgemål, da man har mulighed for at lave diverse støttemuligheder til at sikre økonomien: binding på bankbogen, så personen kun kan hæve visse beløb pr. uge, ellers skal pædagogen give underskrift, binding på selve formuen, der kan laves samværgemål osv.

Det vil altid komme meget an på, hvorledes personen fungerer, og hvordan vedkommendes omgivelser er.

Den økonomiske værge skal hvert år udfylde et regnskab til statsamtet, som kontrollerer, at pengene anvendes til den umyndiges formål.

Det kan f. eks. være ferie, større indkøb m.v.

Børneopsparing:

En børneopsparing kan oprettes med indskud på max. 6.000,- kr. om året og i alt max. 72.000,- kr. i for børn ml. 0 og 14 år.

Den kan oprettes med binding, til barnet fylder 14, 18 eller 21 år. Man kan forlænge en bindingsperiode, men kun med minimum 7 år, og det skal ske, inden bindingsperioden er udløbet. Altså, hvis dit barns børneopsparing på nuværende tidspunkt løber, til det bliver 14, skal du i god tid, inden barnet bliver 14 år, overveje om den skal forlænges.

Børneopsparingen skal senest udbetales 31.12. det år, den unge bliver 21 år.

Hvis man vil vide mere, er det en god idé at undersøge den enkelte kommunes praksis eller kontakte sin bank.